ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAINK

ALKOTMÁNY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAINK

AZ EGYESÜLET, HATÁRIDŐBEN, AZ ALÁBBI-SZERKESZTETT- ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSI JAVASLATOKAT KÜLDTE MEG A PARLAMENTI FRAKCIÓKNAK:

ALKOTMÁNY –ELŐKÉSZÍTŐ ESETI BIZOTTSÁGDR. SALAMON LÁSZLÓ BIZOTTSÁGI ELNÖK ÚRTisztelt dr. Salamon László Úr!Tisztelt Előkészítő Bizottság!Az Országgyűlés 47/2010./VI.29./ által létrehozott Alkotmány-előkészítő eseti Bizottság elé az Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete következő a javaslatot terjeszti elő a jelenleg hatályos Alkotmány helyett megalkotandó új Alkotmánnyal kapcsolatban. Főbb javaslatok:1.     Alapvető jogok előrehozása.2.     Jogalkotás kapcsán a véleménynyilvánítás joga.3.     Fokozottan védeni kell a család és házasság intézményét.4.     Házasságkötés joga.5.     Emberi jogi egyezmény szerint a feleket azonos jogok illetik meg a házasságban és az esetleges válás után is.ad.1.Korábban is utaltunk arra,hogy az alkotmányozás során szakítani kellene az etatista szemlélettel és sok más európai ország gyakorlatához hasonlóan az intézményi szabályozás  elé kellene helyezni az (állam)polgárok alapvető jogait és kötelezettségeit,ezzel is kifejezve ,hogy az állam és intézményei ,az önkormányzatok működésének garanciája az alapvető (állam)polgári jogok biztosítása ,sőt ezen jogok egy jelentős része ab ovo születéstől megilletik a polgárokat és ezek alaptörvénybe foglalása azt a célt szolgálja, hogy a többi polgár is megismerhesse cselekvése kereteit.ad.2. A Magyar Köztársaság biztosítja, hogy a jogalkotás során az állampolgárai véleményüket nyilvánítsák.” A jelenlegi Alkotmány nem biztosítja az állampolgárok azon egyik fontos alapvető jogát, hogy az őket érintő jogszabályokkal kapcsolatban, melyek magatartásukat meghatározzák, intézményesen véleményüket nyilváníthassák, ugyanakkor az Alkotmánybíróság a jogalkotásról szóló térvényt hatályon kívül helyezte.A hatályos rendelkezések szerint a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét. Ez azonban nem jelent elégséges védelmet, ezért javasoljuk a következő szabályozást: ad.3.” A Magyar Köztársaság fokozottan védi a házasság és a család intézményét. A család a társadalom alapintézménye.”Az Emberei Jogok és szabadságok védelméről szóló Római Egyezmény 1993.évi XXXI tv.12. Cikkben foglaltakra tekintettel indokolt az Alkotmányban is szerepeltetni a házasságkötés jogát:  ad.4.”A házasságkötési korhatárt elért férfiaknak és nőknek joguk van a házasságkötésre és a családalapításra.”Ugyanezen Egyezmény 7. kiegészítő jegyzőkönyve 5. cikke értelmében biztosítani kell a Házastársak egyenjogúságát.Ad.5.”A házastársaknak polgári jogi vonatkozásokban egyenlő jogaik vannak, kötelességük és felelősségük is egyenlő egymás közötti, valamint a gyermekeik nevelésében és eltartásában, s gyermekeikkel való kapcsolataikban a házasság tekintetében, annak tartama alatt és felbontása esetében. A gyermekeket nem lehet megfosztani szüleitől. „ Köztudomású,hogy Magyarországon is egyre gyakoribbá válik a házasságok felbontása/ Ma már 100 házasságból kb.60 felbontásra kerül, évente korosztálytól függően  kb.24.000 házasságot bontanak fel ami legalább 17.000 gyermeket érint ,akik jelentős része válási árva lesz ,mert egyik szülőjétől megfosztják őket 1952 óta, ezzel a család mint a társadalom alapintézményének szétrombolása általánossá vált./  Ezt a folyamatot  erősíti az új CSJK, ami tovább ösztönzi a házasságok felbontását  bevezetve a könnyű válás intézményét. Tehát a házasság és család intézménye fennmaradásának  fokozott védelmét át kellene vezetni a később megalkotandó törvényeken is./Részletes javaslatunkat a CSJK módosítás kapcsán a www.elvaltapak.hu honlapunk tartalmazza./ Itt utalunk arra is ,hogy a felek egyenjogúságát szolgálja az esetleges válás esetén-ha gyermek van a családban- a felek egyenjogúságát megtestesítő közös szülői felügyelet intézménye , ami  egyúttal magában foglalja azt az elvárhatósági követelményt ,hogy a gyermekvállalók együttműködjenek  a gyermeknevelésben ,esetleges válásuk esetén is!Ezeket az elveket már a legtöbb civiljogi hagyományokkal rendelkező európai országban bevezették, legutóbb pl.Szlovákiában!Indítványozzuk továbbá, hogy a jelenleg hatályos alkotmány férfiakra és nőkre, valamint a gyermekeikre vonatkozó szabályozás ne szétszórtan, hanem egy tömbben szerepeljen:  66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai, valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.(2) A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást és védelmet kell nyújtani.(3) A munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják.67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.(2) A szülőket megilleti az a jog, és terheli az a kötelesség, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.(3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön rendelkezések tartalmazzák.70/J. § A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni. További javaslataink:Az állampolgárok jogosultak egyesületeket alakítani, melyek csak a törvény és saját alapszabályok rendelkezéseinek súlyos megsértése esetén csak bíróságok által oszlathatók fel.Mindenkinek joga van a magánélet védelmére. Az alaptörvény garantálja a levéltitok, a telefon, az internet és távirati titok sérthetetlenségét.A személyek (polgárok) jogosultak arájuk vonatkozó adatok megismerésére, azok helyreigazítására.Az alkotmány -törvény garantálja az ingatlan, a lakás sérthetetlenségét is, hogy oda az ott lakó akarata ellenére behatolni csak törvényben megjelölt személyeknek van joga, az ott meghatározott esetekben.Mindenki jogosult jogai védelme érdekében bírósághoz fordulni, ha erre más szervet vagy hatóságot a jogszabály nem hatalmaz fel.Újra kellene szabályozni a vallásgyakorlás elveit is.Javaslatunkat valamennyi bizottságba delegált párt képviselői részére megküldjük,mivel azok az egész társadalmat érintik. Budapest,2010. október 3.Tisztelettel  Dr.Hegedűs István ElnökElvált Apák érdekvédelmi Egyesülete dhegedusea@t-online.hu +36309413 679